4 chức năng cần thiết của một phần mềm quản lý mỹ phẩm