App quản lý thông tin khách hàng giúp tăng doanh số không?