Dùng phần mềm quản lý hàng tồn kho miễn phí có đảm bảo không?