Hồ sơ bệnh nhân được ghi thế nào trong phần mềm quản lý phòng khám