Kế hoạch tìm kiếm khách hàng nên đặt gì làm nền tảng