Không quá nhiều thao tác vẫn dùng được phần mềm quản lý công ty