Ứng dụng quan trọng của phần mềm nhà thuốc trong bán hàng